Potrzebujesz pomocy?
Zawsze możesz się z nami skontaktować prze komunikator w dolnym prawym rogu!
lub
Zostaw numer. Skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.
* Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych, zawartą w dokumencie Informacja Administratora danuch osobowych »

Oferta dodana do obserwowanych

Regulamin

 1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Właścicielem witryny internetowej blacha.pl jest firma:

TANIE BLACHY BLACHTEX SP. Z O.O.
36-002 JASIONKA
STOBIERNA 836B
Nip: 517-042-50-72

KONTAKT:

tel. +48 660091664
e-mail: biuro@blacha.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz współpracy z Tanie Blachy BLACHTEX Sp. z o.o., składania zamówień na towary, dostarczania zamówionych towarów kupującemu, uiszczania przez kupującego zapłaty za towary, uprawnienia kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 • TANIE BLACHY BLACHTEX SP. z o.o. prowadzi sprzedaż Blachy, Obróbek Blacharskich, Rynien Dachowych, Sztachet Stalowych, Parapetów zewnętrznych, Blach Płaskich, Akcesorii Dachowych i Blacharskich w II gatunku, bezpośrednio w siedzibie, telefonicznie, mailowo, poprzez komunikatory mobilne bądź poprzez formularze na stronie internetowej www.blacha.pl

 • Sprzedaż jest realizowana na terenie Unii Europejskiej.

 • Definicje:

  • Sprzedający – firma, TANIE BLACHY BLACHTEX SP. z o.o. , 36-002 JASIONKA,
   STOBIERNA 836B, Nip: 517-042-50-72

  • Kupujący – każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, bądź osoba indywidualna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bądź zamierzą ów umowę zawrzeć zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie

  • Towar – produkty stanowiące ofertę i prezentowane przez Sprzedawcę

  • Sprzedaż - umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym

  • Administrator – właściciel witryny internetowej blacha.pl będący jednocześnie Sprzedawcą
    

 1. ZASADY KORZYSTANIA

 • Rejestracja konta w serwisie odbywa się poprzez wypełnienie wszystkich danych w formularzu rejestracyjnym. Każdy formularz podlega weryfikacji przez administratora serwisu i może zostać zaakceptowany, o czym rejestrujący konto zostanie poinformowany, bądź odrzucony bez podania przyczyny. Czas weryfikacji konta jest kwestią indywidualną i może wynosić od kilku godzin do kilkunastu dni

 • Logowanie do serwisu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy użytkownika oraz hasła podanych przy rejestracji konta kupującego

 • Użytkownik, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności serwisu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sprzedawcy

 • Administrator serwisu blacha.pl nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane w serwisie blacha.pl
   

 1. INFORMACJE O TOWARACH

 • Wszystkie ceny podane na stronie www.blacha.pl oraz otrzymane drogą mailową, telefoniczną, za pośrednictwem komunikatorów mobilnych są wartościami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian

 • Towary sprzedawane są w II gatunku.

 • Na cały sprzedawany towar Sprzedający nie udziela gwarancji. Towar w II gatunku z samej definicji jest towarem pozagatunkowym, wycofanym z regularnej sprzedaży, a jego cena (dużo niższa od ceny detalicznej) rekompensuje utratę gwarancji

 • Szczegółowy opis produktów zawarty jest na stronie blacha.pl bądź może zostać przedstawiony drogą mailową, telefoniczną na życzenie Kupującego

 • Prezentowane zdjęcia / galerie towarów, udostępniane przez Sprzedającego w formie linku do galerii online bądź bezpośrednio galerii zdjęć mają charakter poglądowy i wybiórczy. Nie koniecznie muszą odpowiadać prezentowanej kolekcji i nie można ich traktować dosłownie. Mogą one również różnić się od towarów sprzedawanych bądź stanowić tylko pewien procent ów towarów. Różnice w towarze otrzymanym i prezentowanym w poszczególnych galeriach nie mogą stanowić podstawy do reklamacji. Prezentowane zdjęcia / galerie mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży
   

 1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny i gotowy do sprzedaży. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)

 • Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru

 • Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest znajomość i akceptacja niniejszego regulaminu

 • Zamówienia na towary można składać osobiście w siedzibie firmy, za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie, mailowo bądź przez komunikatory mobilne

 • Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu zamówienia na fakturze.

 • Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – faktura VAT. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, lub paragon.

 • Zamówienie ze strony Kupującego nie rezerwuje towaru. Rezerwacja następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego bądź poprzez płatność gotówki w siedzibie Sprzedającego
   

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Przez złożenie zamówienia rozumie się zakup przez stronę internetową blacha.pl, osobiście w siedzibie firmy jak i złożenie zamówienia przez telefon, email, za pośrednictwem komunikatorów mobilnych

 • Po akceptacji przez Kupującego warunków / określenie szczegółów zamówienia, Sprzedawca wystawi fakturę proforma bądź fakturę stanowiącą jednocześnie formularz zamówienia z wyszczególnieniem pozycji wchodzących w skład zamówienia złożonego przez Kupującego

 • Złożenie zamówienia nie stanowi rezerwacji towaru

 • Rezerwacja towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym

 • Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym

 • Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia. Wówczas zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni roboczych zgodnie z kwotą zaksięgowaną na koncie Sprzedającego bądź odebraną przez Sprzedającego w formie gotówki na podstawie dokumentu KP

 • W przypadku wysyłki towaru, kosztami obciążony jest Kupujący zgodnie z ustaleniami oraz zgodnie z ustaloną kwotą zawartą na fakturze bądź fakturze proforma.

 • W przypadku podania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia, a ewentualne dopłaty za powstałe błędy pozostają w obowiązku Kupującego

 • Odpowiedzialność za przedmiot zamówienia, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą jego wydania przewoźnikowi

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniami przewoźnika

 • Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Wszelkie roszczenia należy kierować do przewoźnika
   

 1. FORMA PŁATNOŚCI

 • Przedpłata na konto bankowe zgodnie z fakturą bądź fakturą proforma

 • Płatność gotówką w siedzibie firmy
   

 1. ZWROT / WYMIANA TOWARU

 • Na cały sprzedawany towar Sprzedający nie udziela gwarancji. Towar w II gatunku z samej definicji jest towarem pozagatunkowym, wycofanym z regularnej sprzedaży, a jego cena (dużo niższa od ceny producenta) rekompensuje utratę gwarancji.

 • Sprzedawany towar podlega zwrotowi / wymianie do 14 dni kalendarzowych od zakupu ( towar musi być w ciągłej sprzedaży oraz nie może być uszkodzony ).

 • Rękojmia na sprzedawane towary jest wyłączona
   

 1. REKLAMACJA

 • W przypadku otrzymania towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem bądź ilości towaru różnej od zamawianej, Kupujący winien zawiadomić Sprzedającego o wykrytych błędach. Zgłoszenie odpowiedniego żądania, w tym wymiany towaru na zgodny z zamówieniem, obniżenia ceny bądź inna forma naprawienia błędu można dokonać pisemnie na adres Tanie Blachy Blachtex, Stobierna 836b, 36-002 Jasionka lub za pośrednictwem poczty elektrowniczej na adres reklamacje@blachy.pl, lub w siedzibie firmy. Sprzedający ustosunkuje się do zawiadomienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia

 • Ze względu na specyfikę towaru reklamacje dotyczące niewywiązania się z umowy sprzedaży będą rozpatrywane jeżeli zostaną zgłoszone w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania towaru
   

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Sprzedającego i obowiązuje bezterminowo

 • Sprzedający zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej www.blacha.pl Kupujący zostanie poinformowany o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej oraz poprzez pocztę e-mail. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana regulaminu nie będzie dotyczyła Kupujących, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Kupującego.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 • Wszystkie wymieniane informacje pomiędzy Kupującym i Sprzedającym objęte są tajemnicą handlową i nie mogą być rozpowszechniane bez ich zgody

 • Autorzy serwisu dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne

 • Wszystkie nazwy zastrzeżone i znaki towarowe zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód wynikających z nieumyślnych błędów lub opuszczeń w Serwisie

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania z serwisu lub z powodu pobrania lub otrzymania od Administratora jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, sprawdzenie ich przed użyciem należy do używającego (pobierającego).

Oddziały Blachtex
Gwarancja najniższej ceny od BLACHTEX

Najtańsze blachy na Podkarpaciu, posiadamy w ofercie:

 • Blachy trapezowe
 • Blachodachówki
 • Blachy płaskie
 • Rynny PVC/Stalowe
 • Obróbki blacharskie, parapety stalowe
 • Sztachety oraz akcesoria dachowe
 • 2024 BLACHTEX - najtańsze blachy dachowe. All right reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone
  Korzystanie ze stron oznacza akceptacje regulaminu.    Regulamin Polityka Cookies Nota Prawna
  tania blacha dachowa Bochnia blacha trapezowa Werlas tania blacha trapezowa Chochołów